Umowa wypożyczenia

UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr ...... /......

 

zawarta w dniu ................................ pomiędzy:
Szamotulskim Stowarzyszeniem Charytatywnym „POMOC” Hospicjum Domowe zwanym dalej Wypożyczalnią
a
........................................................................................
zamieszkałym w..............................................................
nr dowodu osobistego ....................................................
nr telefonu kontaktowego .............................................
zwanym dalej Wypożyczającym
                                                           §1
1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne wypożyczenie przez Wypożyczalnię sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego zwanego dalej Sprzętem.
2. Szczegółowy wykaz Sprzętu przekazywanego Wypożyczającemu na mocy niniejszej umowy znajduje się na dokumencie WZ nr............................................
                                                           §2
1. Wypożyczający zobowiązuje się używać Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniem i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem.
2. Wypożyczający jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem Sprzętu w czasie korzystania z niego.
                                                           §3
1. Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wypożyczalni o wszelkich okolicznościach mogących narazić Sprzęt na uszkodzenie lub zniszczenie.
2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia Sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, zobowiązany jest on do zakupu tego Sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, zwrotu równowartości tego Sprzętu.
4. Wartość poszczególnych Sprzętów określa Regulamin działalności Wypożyczalni.
5. W przypadku drobnej awarii Sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia do naprawy do Wypożyczalni, który w terminie 7 dni dokona naprawy Sprzętu.
                                                            §4
1. Wypożyczalni służy prawo kontroli sposobu użytkowania Sprzętu.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczeniem, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Sprzętu.
                                                            §5
1. Wypożyczający zwróci Sprzęt Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia Sprzętu będącym następstwem prawidłowego użytkowania.
2. Jeśli Sprzęt w momencie zwrotu okaże się brudny, Wypożyczalnia pobierze opłatę w wysokości 25 zł na jego wyczyszczenie.
3. Wypożyczalnia we własnym zakresie przeprowadza dezynfekcję Sprzętu.
4. Zwrot Sprzętu nastąpi w siedzibie Wypożyczalni, Szamotuły ul. Szczuczyńska 60, lub w uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia odbierze Sprzęt w domu Wypożyczającego.
5. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu do Wypożyczalni zostaną poniesione przez Wypożyczającego.
6. W uzasadnionych przypadkach koszty dostarczenia Sprzętu do Wypożyczającego pokryje Wypożyczalnia
                                                            §6
1. W przypadku ustania potrzeby korzystania ze Sprzętu przez Wypożyczającego ma on obowiązek poinformować Wypożyczalnię o tym fakcie w terminie maksymalnie 7 dni.
2. Nieuzasadnione przetrzymywanie Sprzętu przez Wypożyczającego zagrożone jest karą umowną w wysokości 300 zł. 
                                                             §7
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.