Regulamin

 REGULAMIN
działalności Wypożyczalni Sprzętu Medycznego przy Szamotulskim Stowarzyszeniu Charytatywnym „POMOC”

1. Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Szamotułach ul. Szczuczyńska 60 działa w strukturze organizacyjnej Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „POMOC”.
2. Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz mieszkańców powiatu szamotulskiego.
3. Wypożyczalnia realizuje swoje cele poprzez: a) nieodpłatne udostępnianie osobom objętym opieką paliatywną oraz osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz urządzeń medycznych pomocniczych. b) konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, o których mowa wyżej.
4. Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 oraz w sobotę od 9 do 14.
5. Wykaz i wartość sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych zwanych w Umowie Wypożyczenia Sprzętem przeznaczonych do udostępnienia:
a) łóżko hydrauliczne holenderskie – 3500 zł
b) łóżko elektrycznie/hydraulicznie regulowane – 1500 zł
c) łóżko zwykłe – 700 zł
d) materac przeciwodleżynowy – 200 zł
e) wózek inwalidzki – 500 zł
f) balkonik/chodzik – 200 zł
g) toaleta przenośna – 160 zł
h) ssak – 900 zł
i) inhalator – 200 zł
j) myjka do włosów – 150 zł
k) nakładka na sedes – 120 zł
l) drabinka łóżkowa – 50 zł
m) stojak do kroplówki – 150 zł
6. Podstawą udostępnienia Sprzętu stanowi „Umowa wypożyczenia” zawarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu Wypożyczalni a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron.
7. Wypożyczający odpowiada za wypożyczony Sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę, określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Przy zawarciu Umowy Wypożyczający ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości oraz podania numeru telefonu kontaktowego.
9. Kara umowna za bezzasadne przetrzymywanie Sprzętu powyżej 7 dni wynosi 300 zł.
10. W takim przypadku Wypożyczalnia rości sobie prawo do regulowania kary z kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez Wypożyczającego.
11. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych osobowych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania Sprzętu.
12. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od „Umowy wypożyczenia” w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu „Sprzętu”.
13. Sprzęt winien być zwrócony w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
14. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia Sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
15. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, zobowiązany on jest do zakupu tego Sprzętu, a w przypadku, gdyby to nie było możliwe, zwrotu równowartości tego Sprzętu.
16. Wypożyczalnia we własnym zakresie przeprowadza dezynfekcję Sprzętu.
17. Jeśli Sprzęt w momencie zwrotu przez Wypożyczającego okaże się brudny, Wypożyczalnia pobierze opłatę 25 zł na jego wyczyszczenie.