Sprawozdanie 2009r.

Sprawozdanie z działalności
Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego
"POMOC"
od stycznia do grudnia 2009r.

 

1.                 Nazwa, siedziba i adres: Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „POMOC”, ul. Lipowa 6/1 64-500 Szamotuły.

2.                 Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000158197 z dnia 18-04-2003r.

3.                 Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 634476513

4.                 Dane dotyczące członków zarządu:      
  a)                Prezes: Paweł Łączkowski zam. ul. Kolarska 11, 64-500 Szamotuły
  b)                Wiceprezes: Marek Handschuh zam. al. Niepodległości 6, 64-500 Szamotuły
  c)                 Skarbnik: Michał Karwacki zam. ul. C. K. Norwida 13, 64-500 Szamotuły
  d)                Sekretarz: Zuzanna Trąbczyńska- Sroka zam ul. Sezamkowa 1e/3 Szamotuły
  e)                 Członek: Tomasz Rembowski zam. Żukowo 12, 64-606 Popówko
 

5. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia.

     Podstawowymi celami statutowymi działania Stowarzyszenie są: działalność dobroczynna, organizowanie pomocy i wszelkich działań skierowanie na indywidualny rozwój osoby w ciągu całego życia obejmujący w szczególności:
- promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom, regresowi i destrukcji osoby na płaszczyźnie funkcjonowania społecznego i prawnego,

- działania mające na celu poprawę warunków materialnych,
- wspieranie działań zmierzających do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i społecznego,
-  popularyzację celów Stowarzyszenia wśród lokalnego społeczeństwa i władz samorządowych,
- działanie skierowane przeciwko patologiom w lokalnym środowisku( narkomania, agresja, przemoc) oraz wspomaganie działań prewencyjnych,
- opieka nas chorymi,
- wspieranie działalności oświatowej, dobroczynnej, kulturalnej w zakresie pomocy społecznej.

A. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów.

- niesienie pomocy społecznej i współdziałanie z organami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach prawnych i opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii.
- niesienie bezpośredniej i pośredniej pomocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ofiarom przestępstw i ich najbliższym.
- prowadzenie hospicjów.
- dożywianie, zapewnianie odzieży, środków higienicznych, przyborów i pomocy szkolnych.
- promocję i organizację wolontariatu oraz działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, a także na rzecz zadań związanych z realizacją celów statutowych.
- organizację zespołów profilaktyczno- usprawniających, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych imprez w sferze edukacji, kultury i kultury fizycznej.
- aktywizowanie na rzecz statutowej działalności sprawców przestępstw skazanych prawomocnymi wyrokami- w tym odbywających kary pozbawienia wolności.
- aktywizowanie na rzecz statutowej działalności sprawców wykroczeń drogowych.
- współpraca i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo- badawczymi w kraju i zagranicą.

B. Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej.

            Na dzień 31 grudnia 2009 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

C. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.

           Na dzień 31-12-2009r. Stowarzyszenie uzyskało przychody z działalności statutowej w wysokości 46 580,98 zł

D. Informacja o poniesionych kosztach.

         I. Koszty poniesione na realizacje zadań statutowych 24 580,08 zł
           II.  Koszty poniesione na administrację na dzień 31-12-2009r. 13 730,56 zł

 
L.P.
 
TYTUŁ KOSZTÓW
 
 KWOTA
1.

Zużycie materiałów i energii

8713,9
2.
Usługi obce
2719,1
3.

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

0,00
4.
Amortyzacja
0,00
5.
Pozostałe
2297,56

E. Pozostałe dane:
      I.   Liczba osób zatrudniona w Stowarzyszeniu:  członkowie Stowarzyszenia działają w sposób charytatywny.
    II. Łączna kwota wypłacanych wynagrodzeń w 2009r. „nie miało miejsca”
    III. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu - „nie miało miejsca”
    IV.  Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - „nie miało miejsca”
    V. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne - „ nie miało miejsca”
    VI. Kwoty ulokowane na rachunku bankowym - Stowarzyszenie podpisało umowę na prowadzenie rachunku bankowego z BGŻ S.A.           Oddział Operacyjny w Szamotułach. Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2009 r. wynosi 19563,38 zł.
    VII. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - „nie miało miejsca"
    VIII. Nabyte środki trwałe na dzień 31-12-2009r. „ nie miało miejsca” 
    IX. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych w bilansie sporządzony na dzień 31-12-2009r.
             Wartość aktywów - 19 962,22 zł.
             Wartość zobowiązań - 705,96 zł.
    X. Działalność zlecona na dzień 31-12-2009r. - "nie miało miejsca"
   XI. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych.
             1. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i nie rozlicza tego podatku.
             2. Stowarzyszenie rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 6C ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
             3.  Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania zeznania podatkowego osiągniętych dochodach jako podatnik podatnik osiągający dochody o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
   XII. Informacje dodatkowe.
Stowarzyszenie od dnia 16 grudnia 2009 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.