Sprawozdanie finansowe 2010r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „POMOC”

Lipowa 6/1
64-500 Szamotuły

 

OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „POMOC” przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 roku, na które składa się:

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
• Rachunek wyników za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010r.
• Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Szamotulskiego Stowarzyszenia „POMOC” zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
- nieodpłatna działalność statutowa:
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, działających zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym RP.
Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Szamotuły i okolice. Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie Hospicjum Domowego, darmowe wydawanie posiłków, nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego, wydawanie przy pomocy OPS nadwyżek żywności unijnej z Banku Żywności w Poznaniu.

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujęte wg PKD w dziale 9499Z.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000158197 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2010 roku i kończący się 31.12.2010 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2010 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.


3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2010 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2009.


4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1 Rachunek wyników

4.1.1 Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

4.1.2 Koszty
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne.

4. 2 Bilans


4.2.1 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

4.2.2 Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

4.2.3 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.


5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.


Składki członkowskie brak
Darowizny 14.610,00 zł
Dochody z 1% 26.628,90 zł
Dotacje 26.700,00 zł
Przychody z zasądzonych nawiązek 4.650,00 zł
Razem: 72588,90 zł


6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty realizacji zadań statutowych: 44.061,94 zł
Koszty administracyjne 12.515,88 zł
Koszty usług obcych 393,78

Razem: 56971,60 zł


7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2010 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

 

8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Lp.

Nazwa

Dane za rok bieżący

1

Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami

 

15.617,30


Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art. 17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.