Sprawozdanie merytoryczne 2010r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „POMOC” za rok 2010

1. Nazwa, siedziba i adres : Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „POMOC” , ul. Lipowa 6/1 64-500 Szamotuły.
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000158197 z dnia 18-04-2003r.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON : 634476513.

Dane dotyczące członków zarządu:
a) Prezes: Paweł Łączkowski zam. ul. Kolarska 11, 64-500 Szamotuły
b) Wiceprezes: Marek Handschuh zam. al. Niepodległości 6, 64-500 Szamotuły
c) Skarbnik: Michał Karwacki zam. ul. C. K. Norwida 13, 64-500 Szamotuły
d) Sekretarz: Zuzanna Trąbczyńska- Sroka zam ul. Sezamkowa 1e/3 Szamotuły
e) Członek:
Tomasz Rembowski zam. Żukowo 12, 64-606 Popówko

Określenie celów statutowych Stowarzyszenia.
Podstawowymi celami statutowymi działania Stowarzyszenie są:
- działalność dobroczynna, organizowanie pomocy i wszelkich działań skierowanie na indywidualny rozwój osoby w ciągu całego życia obejmujący w szczególności:
- promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom, regresowi i destrukcji osoby na płaszczyźnie funkcjonowania społecznego i prawnego,
- działania mające na celu poprawę warunków materialnych,
- wspieranie działań zmierzających do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i społecznego,
- popularyzację celów Stowarzyszenia wśród lokalnego społeczeństwa i władz samorządowych,
- działanie skierowane przeciwko patologiom w lokalnym środowisku( narkomania, agresja, przemoc) oraz wspomaganie działań prewencyjnych,
-opieka nas chorymi,
wspieranie działalności oświatowej, dobroczynnej, kulturalnej w zakresie pomocy społecznej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów.
- niesienie pomocy społecznej i współdziałanie z organami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach prawnych i opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii,
- niesienie bezpośredniej i pośredniej pomocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ofiarom przestępstw i ich najbliższym,
- prowadzenie hospicjów,
- dożywianie, zapewnianie odzieży, środków higienicznych, przyborów i pomocy szkolnych,
- promocję i organizację wolontariatu oraz działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, a także na rzecz zadań związanych z realizacją celów statutowych,
- organizację zespołów profilaktyczno- usprawniających, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych imprez w sferze edukacji, kultury i kultury fizycznej,
- aktywizowanie na rzecz statutowej działalności sprawców przestępstw skazanych prawomocnymi wyrokami- w tym odbywających kary pozbawienia wolności,
- aktywizowanie na rzecz statutowej działalności sprawców wykroczeń drogowych,
- współpraca i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo- badawczymi w kraju i zagranicą.
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: „nie miało miejsca”.

3. Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej: Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia:
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się co miesiąc na zebraniach. Decyzje zapadają większością głosów członków. Na każdym zebraniu jest większość członków Zarządu. Posiedzenia i decyzje są protokołowane.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.
Na dzień 31-12-2010r. Stowarzyszenie uzyskało przychody z działalności statutowej w wysokości 72588,90 zł:
• przychody z podatku 1 % -  26628,90 zł.
• dotacje - 26700,00 zł.
• przychody z tytułu zasądzonych nawiązek - 4650,00 zł.
• przychody z darowizn pieniężnych - 14610,00 zł.

6. Informacja o poniesionych kosztach.

I. Koszty poniesione na realizacje zadań statutowych - 44061,94 zł.

II. Koszty poniesione na administrację na dzień 31-12-2010r.- 12909,66 zł.

L.P. TYTUŁ KOSZTÓW KWOTA
1. Zużycie materiałów i energii - 5370,97 zł
2. Usługi obce - 393,78 zł
4 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia - 2920 zł
5 Amortyzacja - 0,00 zł
6 Pozostałe - 4224,91 zł
RAZEM - 12909,66 zł

7. Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu: członkowie Stowarzyszenia działają charytatywnie.

b) Łączna kwota wypłacanych wynagrodzeń w 2010r. - nie wypłacono wynagrodzeń

c) Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: „nie miało miejsca”.

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia/ o dzieło 2920,00 zł.
W lipcu 2010 r. zatrudniło na 2 tygodnie na umowę zlecenia 3 nauczycieli wychowania fizycznego. Stowarzyszenie od grudnia 2010 r. Zatrudnia 1 pielęgniarkę na umowę zlecenie.
e) Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne - „nie miało miejsca”.

f) Kwoty ulokowane na rachunku bankowym.
Stowarzyszenie podpisało umowę na prowadzenie rachunku bankowego z BGŻ S.A. Odział Operacyjny w Szamotułach. Posiada jeden rachunek bankowy.
Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2010 r. wynosi 36734,46 zł.

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - „nie miało miejsca”.

h) Nabyte nieruchomości na dzień 31-12-2010r. „ nie miało miejsca”.

i) Nabycie pozostałych środków trwałych „ nie miało miejsca”.

j) Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych w bilansie sporządzony na dzień 31-12-2010r.

Wartość aktywów - 36790,56 zł.
Wartość zobowiązań - 1917 zł.

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe na dzień 31-12-2010r.

a) Dnia 15 stycznia 2010 r. Miasto i Gmina Szamotuły zleciło Stowarzyszeniu umową nr 1/2010 realizację zadania: ''wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym''. Dotacja wyniosła 8.000 zł na rok 2010.

b) Dnia 15 stycznia 2010 r. Miasto i Gmina Szamotuły zleciło Stowarzyszeniu umową nr 18/2010 realizację zadania: ''zorganizowanie półkolonii letniej''. Dotacja wyniosła 4.200 zł.

c) Dnia 27 stycznia 2010 r. Miasto i Gmina Szamotuły zleciło Stowarzyszeniu umową nr 27/2010 realizację zadania: ''prowadzenie hospicjum domowego''. Dotacja wyniosła 11.000 zł.
Wszystkie trzy umowy zostały wykonane, po zakończeniu roku w terminie złożono sprawozdania.

9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych.

a) Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i nie rozlicza tego podatku.

b) Stowarzyszenie rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 6C ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
c) Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania zeznania podatkowego osiągniętych dochodach jako podatnik podatnik osiągający dochody o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt

d) ww. ustawy.

10. Informacje dodatkowe.
Stowarzyszenie od dnia 16 grudnia 2009 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dnia 13 października 2010 r. w Stowarzyszeniu przeprowadzono kontrolę dotyczącą jej działalności. Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, przeprowadził ją Referent Wydziału Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych Pan Roman Wieczorek. W wyniku wyżej wymienionej kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

Stowarzyszenie od trzech lat współpracuje z Aresztem Śledczym w Szamotułach. Posiada umowę o zatrudnienie skazanych w wypożyczalni sprzętu medycznego.

Stowarzyszenie od czterech lat ma umowę na dystrybuowanie nadwyżek żywności unijnej z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu.

Stowarzyszenie zawarło porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym przy Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły.

Stowarzyszenie w miesiącach maj-czerwiec 2010 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną na rzecz powodzian z Reńskiej Wsi (powiat Kędzierzyn - Koźle).